Happy birthday or something. Abandoned asylum…

Happy birthday or something.

Abandoned asylum, Belgium, 2018.
flickr instagram